کاربرد اسید سولفوریک در تولید الیاف مصنوعی

اسید سولفوریک، اسید معدنی بوده که بسیار قوی است و در طبیعت، در گازهای خروجی از آتشفشان وجود دارد. واکنش اسید سولفوریک با آب به شدت گرمازا است. لذا باید از ترکیب یک دفعه آن با آب خودداری کرد. باران اسیدی، که حاوی اسید سولفوریک می باشد، خاصیت خورندگی دارد. فلزات بسیاری با اسید سولفوریک واکنش می دهند که با افزایش دما، سرعت واکنش بالا می رود.