کاربرد اسید سولفوریک در تولید الیاف مصنوعی

[(a)|اسید سولفوریک|/اسید-سولفوریک]، اسید معدنی بوده که بسیار قوی است و در طبیعت، در گازهای خروجی از آتشفشان وجود دارد. واکنش [(a)|اسید سولفوریک|/اسید-سولفوریک] با آب به شدت گرمازا است. لذا باید از ترکیب یک دفعه آن با آب خودداری کرد. باران اسیدی، که حاوی [(a)|اسید سولفوریک|/اسید-سولفوریک] می باشد، خاصیت خورندگی دارد. فلزات بسیاری با [(a)|اسید سولفوریک|/اسید-سولفوریک] واکنش می دهند که با افزایش دما، سرعت واکنش بالا می رود.