ارزیابی اثرات اکسید آهن قرمز و هیدروکسید آهن به عنوان افزودنی های مواد غذایی

طی تحقیقاتی که در مورد ترکیبات فوق، بخصوص [(a)|اکسید آهن قرمز|/اکسید-آهن-قرمز] انجام شد، نتایج نشان دادند که آستانه مسمومیت با این ماده در غلظت 10 گرم اکسید آهن در هر یک کیلوگرم از آن می باشد. برای دستیابی به منابع و شواهد بیشتر در مورد میزان آلودگی با ذرات [(a)|اکسید آهن قرمز|/اکسید-آهن-قرمز] و سیاه، آزمایش های ژنتیکی سلولی و درون سلولی برای انسان ها انجام شد. این بررسی ها دقیقاً میزان استاندارد مصرف ترکیبات فوق در رژیم غذایی را معین کردند.