اکسیدآهن-(iron-oxide(FeO

هماتیت| مگنتیت|Ferrous oxide