سولفات مس

سولفات مس یا کوپریک سولفات یک ترکیب شیمیایی جامد به رنگ آبی است که درخشندگی ویژه ای دارد. در ساختار مولکولی این ترکیب، تعدادی مولکول آب قرار گرفته که تعداد آن ها از 0 تا 5 متغیر است. پنتاهیدرات، نام سولفات مس با تعداد 5 مولکول آب است. پنتا هیدرات یا رایج ترین نمک یافت شده، به رنگ آبی روشن وجود دارد. این عنصر در اثر واکنش گرماده در آب حل شده تا به یک محلول تبدیل شود که شکل هندسی مولکولی 8 وجهی دارد. ساختار جامد پنتا هیدرات، ساختار پلیمری را نشان می دهد که در آن مس نیز 8 وجهی است و توسط 4 لیگاند احاطه شده است.