گوگرد، نافلز ارزشمند

[(a)|گوگرد|/گوگرد]، یک عنصر نافلزی متعلق به گروه ششم جدول تناوبی است؛ این ماده به طور طبیعی به شکل جامد نرم زرد رنگ یافت می شود. این عنصر نمی تواند گرما را انتقال دهد؛ جامد زرد رنگ گوگرد در دمای حدود 108 درجه سانتی گراد ذوب می شود.