پرکلرین؛ گندزدای کلردار برای مصارف صنعتی

پرکلرین یک ترکیب شیمیایی کلردار است که به منظور گندزدایی از سرویس های بهداشتی، سبزی ها و همچنین استفاده در عملیات تصفیه فاضلاب و پساب استفاده می شود. این ترکیب معمولاً به شکل پودر جامد سفید رنگ در بازار موجود است. برای ضد عفونی کردن آب آشامیدنی و شستشوی سبزیجات از محلول پودر پرکلرین با غلظت بسیار کم استفاده می شود. علی رغم اینکه این ماده بسیار مفید است اما خطرات زیادی هم در به دنبال دارد چرا که در ساختار مولکولی آن، گروه فعال هیپو کلریت وجود دارد که آماده شرکت در واکنش های شیمیایی است.