تیوره

تیوره، تیو اوره یا تیو کربامید، یک ترکیب شیمیایی است که از لحاظ ساختاری به مولکول اوره شباهت دارد، با این تفاوت که در گروه کربونیل، به جای اتم اکسیژن، یک اتم گوگرد قرار گرفته است. این ماده در دسته ترکیبات آلی گوگرددار طبقه بندی می شود. خواص تیو اوره و اوره بسیار متفاوت هستند. این ترکیب، مشابه سایر ترکیبات تیوآمیدها است که گروه استخلاف های عاملی آن می توانند متیل، اتیل و ... باشند.