اسید فرمیک، ساده ترین کربوکسیلیک اسید

اسید فرمیک، ساده ترین اسید آلی از خانواده کربوکسیلیک اسید است. این اسید مایع، بی رنگ بوده و بوی تقریباً تندی دارد. این اسید در آب حل می شود اما در در ترکیبات هیدروکربنی، حلالیت بسیار کمتری دارد. از این اسید برای سنتز بسیاری از ترکیبات آلی استفاده می شود. واکنش های افزایشی – استخلافی گروه آلکان ها و تولید استرها حاوی گروه عاملی فرمات، دسته دیگری از کاربردهای اسید فرمیک هستند.