اسید سولفوریک، یک اسید بسیار قوی برای انجام واکنش های شیمیایی

[(a)|اسید سولفوریک|/اسید-سولفوریک] یا سولفوریک اسید که با نام جوهر گوگرد نیز شناخته می شود یک اسید بسیار قوی با PH حدود 5/0 است. این اسید جزو مواد شیمیایی بسیار خطرناک اسیدی دسته بندی می شود بنابراین رعایت تمام نکات ایمنی کار با اسیدها باید در مورد آن اجرا شود.