اسید سولفوریک، یک اسید بسیار قوی برای انجام واکنش های شیمیایی

اسید سولفوریک یا سولفوریک اسید که با نام جوهر گوگرد نیز شناخته می شود یک اسید بسیار قوی با PH حدود 5/0 است. این اسید جزو مواد شیمیایی بسیار خطرناک اسیدی دسته بندی می شود بنابراین رعایت تمام نکات ایمنی کار با اسیدها باید در مورد آن اجرا شود.